Gedichten © Peter Geraedts


Ontmoeting

Kijk me aan

En zie wie ik ben.

Raak me aan

En voel wie ik ben.

Praat met me

En hoor mij

In mijn woorden.

Sla dan je ogen neer

In stilte

En ervaar in je hart

De trillingen

van mijn ziel.


Metamorfose

Degene die ik was,

ben ik niet meer.

Degene die ik ben,

blijf ik niet

en die ik word

verdwijnt.

In deze verandering

besta ik.

Vergetend.

Bewustwordend.

Verlangend.


Vervulling

Als verlangen en werkelijkheid

Samenvallen in een teer moment,

Als we elkaar liefhebben

Vol tederheid en pracht

Dan groeit mijn hart

Naar lotuspracht

En vouwt open

Naar duizend bladeren

Van ervaring en ontroering.

In het midden glinstert

Liefde

Als bezieling,

Als atoom

Van het universum.


Wat de oppervlakte beroert,

maakt de diepte niet anders,

zoals een hand niet dieper

reikt dan de huid.

Wat de oppervlakte beroert,

is slechts een spel voor eenlingen

op zoek naar zichzelf

in de grimassen van de ander.

Wat het innerlijk beroert, is wonderlijk

als de eerste oogopslag van een kind,

uitgaand naar het leven,

verlangend naar geborgenheid

en liefde.

Wat het innerlijk beroert,

is helend als gezien worden,

is verwarmend als een dierbare ontmoeting,

en teder als de innigste aanraking.

Het is balsem voor de ziel.


Door de poort van de tijd

Ik heb passen gezet

door de poort van de tijd

in het landschap van mijn ziel.

Mijn geest reikt ver

in het ongekende.

Ik kom thuis

in het hart van de ander

terwijl ik mezelf meeneem,

weet me verbonden en voel

hoe het universum

naar me glimlacht.

Liefde is de kracht

die mijn mens-zijn bepaalt.


Transformatie

Wie kijkt die ziet

en wie ziet die kijkt

in de ogen van een kind

dat kwetsbaar verscholen zit

achter elke oogopslag, elk

gebaar, elke aanraking.

Wie kijkt, ziet het oppervlak

van elk mens, elke ervaring

transparant worden en opengaan in

het verlangen naar liefde en

naar tedere aanraking.

Wie kijkt, ziet de ander

transformeren naar zichzelf.


Kennismaking

Noem mij maar bij mijn gewone

Naam wie niet verder komt,

Dan één oogopslag werpen op

Wie ik werkelijk ben,

Niet verder komt

Dan passantengedrag.

Je leert mij kennen

Als je door het oog van de naald

Kunt zien, met de ene hand

Op je hart en met de andere

Naar me uitreikend.

Dan zal ik je ontvangen

In lief en leed.


Nog leverbare dichtbundels:

1. "Gedragen door woorden"

www.boekscout.nl/shop/ViewSearch.aspx

Gedichten en korte verhalen

2. "Tussen Maas en mergel"

Gedichten

www.mooilimburgswebshop.nl/products/221797

Spirituele teksten van de Manu

Tekst 1

Bewustzijn is een staat van zijn die opening is naar je ziel. Die ziel staat immers in verbinding met het geheel. De menselijke identiteit is een ego-identiteit, iets wat de mens gebruikt ter onderscheiding van anderen. Het is géén eenheidsenergie. Het verdeelt, verbindt niet. Bewustzijn is een werktuig van de ziel om ‘wakker’ te worden uit je persoonlijkheidsidentiteit, uit je schijnbestaan. Zonder die verbondenheid zou je een plant zijn die uit de aarde is gehaald, een vogel zonder lucht, een vis zonder water. Een vis heeft geen bewustzijn op water, een mens vaak niet op verbinding. Je staat ergens op, je ademt lucht, je neemt energie op en geeft dat weer door of af. Er is altijd uitwisseling via energetische kanalen of via aanraking. Een orakel “weet” dat, voelt dat, opent dat aspect met zijn zielsweten. Het is allemaal zo simpel: het is er al allemaal, alles is er altijd al. Alleen door de sluier van de tijd, product van de materie, is er een decorwereld gemaakt door de ego’s van de mens.

Je zou je ego als een “gevallen engel” kunnen zien. In potentie is die ‘hemels’ maar heeft de keuze gemaakt het anders te doen dan “God” het wilde. God is de orde van het universum. Als je daar buiten staat, snijd je je van veel belangrijke energieën en informatie af. Behoud je je plek in de orde en leef je naar die orde, naar dat Plan, dan gaat alles naar wens voor je. De wens namelijk van jou als cel van het geheel. Het is jouw functie om jouw ‘ding’ te doen. Zorg dat je nog meer bewustzijn krijgt op verbinding, op cel-zijn in het geheel van de schepping.

Wie dat voelt en ervaart, is automatisch een orakel! En een mirakel, een mysterie voor anderen en helder licht voor zichzelf. Als deel van het geheel dus ook van de wereld. Wees zo’n licht, moeder maar, zacht maar, verzacht maar tot de oneindige liefdevolle energie van het Al, de “adem” van het universum.

Tekst 2

Liefde uit zich in respect voor alle organismen. Dat jullie wereld zoveel dierenziektes kent, komt door de liefdeloze behandeling van veel dieren. Respect is ten nauwste verbonden met echte liefde. Niet het respect dat beleden wordt met de mond, maar het diepe gevoel van ontzag voor “het leven”, voor de schepping. Er is te veel vanzelfsprekendheid in jullie wereld. Liefde is ook verwondering. Zelfliefde is verwondering over de schoonheid die je zelf in je draagt en dan stille tevredenheid met je diepste zijn. Liefde is tevreden zijn met je zijn en je relatie met het zijn van de ander.

Waar twee uitgebalanceerde bewustzijnsniveaus een relatie met elkaar aangaan ontstaat het alchemistische ‘heilige huwelijk’. Dat hoeft niet tussen levenspartners te zijn, maar kan ook tussen vrienden, familie, enz. Het gaat om het zielspatroon (gafni): de energiematrix die maakt wie je bent op zielsniveau.

Liefde is ook de energie van de aarde. Gaia drukt haar liefde uit in de pracht van de natuur. Verwonderd en respectvol zijn als een liefdesreactie op de natuur. Zo wordt Gaia gevoed en bevestig je je incarnatie als mens op die aarde. Het is uiteraard geen toeval dat je hier bent en ook niet dat je met de aarde “verbonden” bent via de zwaartekracht. Dat is de energetische band tussen mens en wereld: we staan in contact met de energie van Gaia en zijn eigenlijk schakels tussen hemel en aarde. Liefde is dat serieus nemen en je bijdrage leveren aan de ‘verbondenheid’ door zorg te dragen voor jezelf en je omgeving, zodanig dat beide er rijker van worden. Het is jullie en onze taak de aarde te beheren in plaats van haar te plunderen en fysiek en energetisch schade toe te brengen. Druk je liefdesrelatie op de koesterende energie van de aarde uit in zorg, in de juiste houding ten opzichte van alles en iedereen.

Tekst 3

Ontwikkelen is het pad van de mens. Maatschappij, opvoeding, geloof, vooronderstellingen, ideeën, wensen, schaamte, schuld, enzovoort dragen allemaal bij tot omwikkelen, tot verstoppen van de eigen uniekheid, eigen authenticiteit. Er is nog heel veel te doen met betrekking tot veranderingen in 2012. De Maya-kalender loopt af, maar dat is minder ingrijpend dan de transformatie die je in jezelf kunt bewerkstelligen. En: een beter leven begint bij jezelf.

De meer dan 8 miljard authentieke wezens-mens wisselen energie uit met moeder aarde. De intentie waarmee de mens leeft, helpt te creëren. Daar heeft moeder aarde meer last van dan van de materiële vervuiling. Die kan ze in no-time opruimen als de mens er niet meer is. Intentionele vervuiling, veronachtzaming van liefde, mededogen, oprechtheid, zorg voor mens, dier, natuur is schadelijker voor het hele ecosysteem en energiesysteem van de aardse dimensie. Omdat alles met alles verbonden is, wordt de hele kosmos gehinderd. Niet meer of minder dan dat.

Dramatiseren helpt niet, bewustzijn wel. Bewustzijn op eigen verantwoordelijkheid van elk mens voor zijn eigen denken, voelen en handelen. De taak van de lichtwezens die de aardse bewoners helpen is om dat bewustzijn te verhogen. De taak van de lichtwerkers is het om ontvankelijker te worden, zodat ze meer ont-wikkelen en open staan voor de hogere dimensies van bewustzijn. Hoe nauwer verbonden met het universele veld, met de Akashakronieken, met de kosmische Alliantieveld, enzovoort, hoe beter een mens de aarde en de mensheid kan helpen om van 2012 een omwenteling te maken. De voorwaarden daarvoor worden geschapen, aangedragen door de ‘onzichtbaren’ die voor vele mensen meer en meer zichtbaar worden in deze tijd.

Tekst 4

We leven eigenlijk buiten de tijd. Leven in het Nu betekent leven in een seconde die voorbij is en de volgende seconde opstart. Die ongrijpbare seconde van het Nu is ongrijpbaar in de gewone dagelijkse natuurkundige manier van waarnemen. Leven is het Nu is een fictie, omdat leven langer duurt dan een seconde bewustwording.

Jullie leven niet in het Nu maar in een tijdloos continuüm van eonen eindeloos voortgaande seconden. Jezelf bewustworden van dat Nu is een telkens achterhaald proces. Nadenken doen jullie alleen maar ‘in het verleden’. Het Nu is te kort voor jullie gedachten die op zich ook weer een continuüm zijn. Zoals de elektrische stroom geen losse elementen kent, kent het leven dat ook niet.

Je zou kunnen zeggen dat jullie in een bewustzijnsmoment leven. Zijn jullie je dat niet bewust, dan is de tijd om voorbij voor je je dat bewust wordt of bent. Intentie speelt een belangrijke rol bij bewustwording. Intentie verbindt alle aspecten van tijd en continuüm. Intentie is tijdloos op zichzelf. Vandaar dat intentie kan creëren. Wat jullie nog niet ontwikkeld hebben is het vermogen om intentie en materie met elkaar te verbinden. Jullie zien materie nog als iets vaststaands, iets onveranderlijks door jullie vooringenomen natuurwetenschappelijke wijze van waarnemen en denken.

Wanneer de ziel de regie krijgt over jullie intenties, dan vervalt de materiële barrière, vervalt tijd en ruimte en worden jullie trilling als onderdeel van kosmische trillingen. Jullie zouden dan op deze plek kunnen dematerialiseren en elders weer materie kunnen worden op hetzelfde bewustzijnsmoment.

Tekst 5

Energie gaat de intentie volgen. Bewustzijnsintentie is het allerhoogste soort bewustzijn. Het is het moment van creatie IN de bewustwording, een gelijktijdigheid van intentie en realisatie, dus het samenvallen met het Alles. Geen grenzen, geen belemmeringen, enkel liefde, potentie. Nee, gerealiseerde potentie. Intentie = potentie. Realisatie is wil x intentie. Ga je bezig houden met jullie intentie. Wat is je intentie? Hoe krachtig is die momenteel? Geloof je in je eigen intentie en potentie van realisatie.

Je bent als mens een Godskind, je bent cel in God, dus op zich onbegrensd, oneindig krachtig en liefdevol. Dit alles gaat het menselijk begrijpen nog te boven. Zo’n kracht die tot ’s mensen beschikking staat als jullie je in zuiverheid verbinden met het Alles tot de macht alles. Neem geen genoegen met minder. Stel je intentie af op realisatie van het hoogst haalbare en dat is in jullie terminologie God-zijn. De poorten van Shamballa zijn open voor elke Shamballa-krijger met de juiste intentie, juiste afstemming, juiste houding, juiste ontwikkeling, juiste (bewust)zijnsgraad.

Tekst 6

Gegroet vanuit de wondere wereld van Shamballa, de sferen van hemel en aarde, de plek waar ingewijden van vele niveaus (liever soorten) bijeen zijn om de kosmische energieën te transformeren naar aardse levels van energie. Vergelijk het maar met een stroomnet van duizenden Volt dat teruggebracht moet worden naar 220 Volt.

Onze taak is zorgvuldig aanvoelen welke lichtwerkers onder de mensen welke frequentie hebben. Dat verandert steeds. Als meester van de Eerste Straal ga ik over innerlijke macht of kracht en de manifestatie daarvan in de aardse werkelijkheid. De planeet Aarde heeft op zichzelf ook innerlijke kracht. Niet alleen de zwaartekracht maar een heel grote transformerende kracht. Heb niet de illusie dat dat aangetast kan worden door invloed van mensen. Daar zijn grote kosmische constellaties voor nodig. Mensen tasten door onzorgvuldigheid, materialisme, gierigheid alleen zichzelf aan. Ja, ik noem het woord gierigheid omdat de ik-gerichtheid van vele mensen dusdanig is, dat het een vorm van gierigheid is, terwijl juist in deze tijd het woord ‘delen’ en ‘samen’ meer op zijn plaats zou zijn.

Als ik naar jullie mensen kijk, dan vind ik het nog steeds wonderlijk hoe jullie je vrijheid van beslissing, vrijheid van handelen ‘vastzetten’ door jezelf onvrij te maken in afhankelijkheid van materie. Aardse systemen die gecreëerd zijn, zijn alleen in zoverre nodig dat er orde en regelmaat is in die aspecten die een gewone voortgang mogelijk maken. Alles wat daarboven uitstijgt is starheid, overdaad, gebrek aan liefde.

In jullie geest wordt de ruimte voor liefde klein. Ja, liefde zit ook in de geest die intermediair is tussen onze wereld en die van jullie. Door jullie manier van denken gedurende vele eeuwen is de liefde verbannen uit jullie denken. Liefde is niet alleen een kwestie van ‘hart-energie’, dat is een misvatting. Liefde is de energie van de kosmos van ALLE wezens in welke dimensie dan ook. En jullie geest is de antenne daarvoor, jullie hart de ontvangstkamer, de kraamkamer. Van daaruit groeit liefde verder, wordt volwassener. Niet alleen in aardse begrippen maar meer in spirituele zin: volwassen liefde is onbaatzuchtig, is liefde omdat het niet anders kan vanuit je zielsbewustzijn. Die liefde kent geen wederkerigheid, wel een sterke voedende waarde voor het Totaal. Als elk wezen, elke cel een deel is van het grote geheel, dan voedt die liefde dat grote geheel. Van daaruit wordt de gehele kosmos op een hoger plan getild. Dan kan ze doorgroeien, hoewel die term niet correct is. Beter kan ik zeggen: dan kan ze veranderen in andere energie en dus in ander bewustzijn. Ander bewustzijn geeft een andere verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid is een van de cruciale aspecten van bewustzijnsontwikkeling en dus van spirituele ontwikkeling. Jullie mensen zijn te weinig zelfverantwoordelijk. Jullie hebben je verantwoordelijkheid afgedragen aan de leiders van jullie geloof, jullie politieke systeem, jullie bestuurders van organisaties, overheidsinstellingen, banken, enzovoort. Zie die verantwoordelijkheid dan maar eens terug te krijgen. En de ontwikkeling naar ‘afhankelijkheid’ neemt nog steeds verder toe. Ook de sociale media en de wijze waarop jullie die hebben georganiseerd maakt afhankelijk. Het wordt zo steeds moeilijker om authentiek te zijn als mens. En juist die authenticiteit is belangrijk. Elk mens komt met een bedoeling naar de aarde, simpel of ingewikkeld, klein of groot maakt niet uit. Ieder heeft zijn eigen unieke bijdrage te leveren aan het geheel. Aanpassing aan de hedendaagse maatschappelijke normen verzwakt in feite je zielskracht, die kan opbloeien daar waar haar ruimte wordt gelaten. Ruimte kan gecreëerd worden door een andere manier van denken: buiten de traditionele kaders, vrij van dogma’s, aangeleerde of opgedrongen vooronderstellingen, enzovoort. Vrijheid van denken is belangrijker dan vrijheid van spreken, van meningsuiting. Denken is gekoppeld aan intentie. Weliswaar wordt door de kracht van benoemen, uitspreken de intentie deels omgezet in materiële creatie, maar alleen als er een congruentie is tussen intentie van de geest en intentie van de ziel.

Omdat de geest beïnvloed wordt door de persoonlijkheid gaat het daar regelmatig ‘fout’. De persoonlijkheid is begrensd door denken, opvoeding, enzovoort en zal vol onbegrip de signalen van de ziel ervaren en afwijzen. De mens heeft zijn bewustwording nodig om de koppeling tot stand te brengen tussen de vermeende hegemonie van de persoonlijkheid en de diepere hegemonie van de ziel als drager van de goddelijkheid.

Welk ‘systeem’ je als mens ook bedenkt voor de ziel en voor de inwerking op de persoonlijkheid, feit blijft dat de ziel een deelaspect is van het groet geheel. Een geheel dat onvoorstelbaar veel complexer en groter is dan jullie bewustzijn kan bevatten. Al eerder gaf ik je de formule A tot de macht A, ‘Alles tot de macht Alles’. Onvoorstelbaar maar bestaand.

Bindende factor in dit geheel is Liefde met een hoofdletter. Niet de menselijke liefde, zelfs niet de liefde tussen moeder en kind in de ideaalste situatie. Nee, een veelvoud daarvan met een volmaaktheid die grenzeloos is.

Jullie snappen daar nog niet veel van. Toch zijn er mensen die gevoelsmatig of via innerlijk weten ‘weet hebben’ van dat liefdesaspect. Sensitieven ervaren op gezette tijden die liefde in verdunde menselijk hanteerbare vorm. Liefde tot de macht Liefde is simpel gezegd God. En zoals elke menselijke cel wet heeft van het gehele lichaam, zo heeft een mens als bezield organisme deel aan en weet van die goddelijke Liefde.